Skip to main content

I. Általános rendelkezések

A Dunakanyar Népművészeti Egyesület (továbbá Egyesület) célja, hogy a tagjaira és a tevékenységével érintett személyek adataira vonatkozóan minden olyan szükséges intézkedést megtegyen, amivel biztosítható a személyes adatok kezelésének és védelmének megfelelő szintje.

Jelen szabályzat célja az információs önrendelkezési jog érvényesülésének biztosítása, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az adatvédelemmel kapcsolatos további hatályos jogszabályokkal összhangban (továbbiakban GDPR).

Az Egyesület a rendelkezésére álló személyes adatokat az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Egyesület Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kezeli.

Személyes adatnak tekintünk: az érintettel kapcsolatba hozható adatot – különösen az érintett neve, email címe, telefonszáma, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági, kulturális jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (továbbiakban személyes adatok).

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyesület tagjaira, és mindazokra a személyekre, akik valamilyen formában szerződéses viszonyban állnak az Egyesülettel, valamint az Egyesület tevékenységében, rendezvényein részt vevő természetes és jogi személyekre, magánszemélyekre (továbbiakban Érintettek).

 

II. Az Egyesület, mint Adatkezelő adatai:

Név: Dunakanyar Népművészeti Egyesület

Székhely: Budapest, IV.ker. Ugró Gyula sor 13 7/42

Nyilvántartási szám:13-02-0002957

Adószám:18689981-1-41

Képviselő:Kiss Attiláné/Renge Éva

Elérhetőségek: renge.eva@gmail.com

Az adatkezelési tevékenység hatályba lépése: 2022.02.01.

 

III. Az Egyesület adatkezelésének részletes feltételei:

 1. Az Egyesület adatokat gyűjt:

  a. Működésből fakadó tájékoztatási célú adatkezelés céljából a tagjaitól
  – Az Egyesület feladata tájékoztatni tagjait és partnereit az időszerű, tagokat és partnereket érintő aktuális kérdésekről, a távlati és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, fejlesztési céljairól, döntésekről és szabályozásokról. A feladat ellátásához szükséges, hogy az Egyesület el tudja érni tagjait és partnereit, szükség esetén segítségüket, közreműködésüket tudja kérni.
  – Tájékoztatási és támogatás kérési célból az Egyesület a tagok és partnerek alábbi adatait kezeli: Név, Cím, Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap ,Képviseletre jogosult neve, Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím Információ/kérés/kérdés tartalma , Fotó-, videó-, hangfelvétel, rendezvények lebonyolításához autó rendszám
  – Az adatkezelés időtartama: A tag és partner hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a tagsági viszony meglétéig, illetve a partnerség fennállásáig.
  –  A fotó-, videó- és hangfelvételeket az Egyesület megszűnéséig tárolja, majd átadja az illetékes jogutódnak.
  – A tag és a partner hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

  b. különböző támogatások igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához.
  Ezek magukban foglalják a támogatásból megvalósítandó programokhoz kapcsolódó nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a támogatáskezelő, illetve program lebonyolító szervek fele történő benyújtását
  – Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontján alapul.
  – A kezelt személyes adatok köre: név, email cím
  – Az Érintett adatainak kezelése az önkéntes hozzájárulása alapján történik, amelyet az Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett bármikor visszavonhat
  – Az Éritett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon
  – Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
  – Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa (hordozhatóság joga)
  – Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené
  – Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével, panaszával az Adatkezelőhöz a fentiekben megadott elérhetőségeken fordulhat
  – Az Adatkezelő az adatokat a tag hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a jogszabályban előírt határidőig tárolja

  c. Az Egyesület adatokat gyűjt a hírlevelére önkéntesen feliratkozókról a kapcsolattartás végett, melyben az Egyesület tevékenységeiről, eseményeiről informálja az önkéntesen feliratkozót.
  – A kezelt adatok köre: név, email cím
  – Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori hírlevélküldő szolgáltató fele továbbítja, ő az adatok felhasználója
  – Az Érintettek személyes adatait a hozzájárulásuk visszavonásáig, azaz a leiratkozásukig tárolja

  d. Az Egyesület adatokat gyűjt kapcsolattartás céljából, hogy az Érintetteknek válaszolni tudjon a felmerülő kérdéseikre telefonon, postai úton, emailben
  – a Kapcsolat menüpontban megadott adatokkal az Éritett felhasználó hozzájárulását adja adatainak használatára, de ezt bármikor visszavonhatja írásbeli kérés alapján az Adatkezelő megadott elérhetőségein
  – az elkért adatokat Adatkezelő nem továbbítja harmadik félnek, a levelező rendszerben kerülnek tárolásra, kivéve panasz esetét. Ez esetben a jogszabályoknak megfelelő módon adja át a megfelelő hatóságnak
  – Adatkezelő az ügy elintézéséig kezeli az Érintett felhasználó adatait

   e. Az Egyesület média adatokat gyűjt a tagjairól és az általa szervezett rendezvényeken résztvevőkről.

  – Az Egyesület rendezvényszervezés és munkavégzés során az esemény dokumentálása és reklámozása céljából fotó-, videó-, hangfelvételeket készíthet vagy készíttethet, melyen az Egyesület tagjai, partnerei és az eseményre jelentkezettek szerepelnek.
  – Az Egyesület az eseményen résztvevőket nem kötelezi a felvételen történő szereplésre, ez kizárólag a tag, illetve a résztvevő döntése. Az Egyesület kijelenti, hogy a felvételek az azon megjelenő személyeket nem ábrázolja negatív formában. – – Az Egyesület kijelenti továbbá, hogy a felvétel nem sérti a résztvevő(k) személyhez fűződő a jó hírnév, a becsület, az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.
  – A regisztrációköteles eseményeken az érintett a regisztrációs ív aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az eseményről készült film- és képanyagokon, az esemény internetes vagy televíziós közvetítésében szerepelhet.
  – A kezelt adatok köre: fotó-, videó- és hangfelvétel.
  – Az adatkezelés időtartama: a felvétel okául szolgáló esemény, rendezvény vagy oktatás, népszerűsítés céljának eléréséig, illetve, ha szükséges dokumentum, akkor az Egyesület megszűnéséig.
  – Az Érintettek kérhetik az őket érintő adatok törlését, panaszt tehetnek az Adatkezelő elérhetőségein.

  f. Az Egyesület honlapja, a felhasználó látogatása során a honlap szoftverei sütiket (file adatcsomagokat) telepítenek a felhasználó gépére
  :

  – a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütiket.
  Ezek a felhasználó által érintett szolgáltatás biztosításához szükségesek, erre külön hozzájárulási engedély a jogszabály szerint nem szükséges. Ezeket a felhasználó letilthatja a saját gépén.
 1. Adatok kezelésének módja

  – Az adatokat az Egyesület adatkezelője veszi fel jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.
  – Az Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. A szabályzat szerinti adatok felvételére papír alapú és elektronikus úton, valamint internetes felületen, elektronikus űrlap segítségével kerül sor. Az adatok felvételére az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ és az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján kerül sor, amely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:
  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
  – Az Egyesület az Info tv. 6. § alkalmazása során figyelembe vette, hogy a kezelt adatok arányban álljanak a közérdekű célok elérésével, valamint, hogy az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogai a legkisebb mértékben sérüljenek. A megadott személyes adatok törlését a tag a IV. pont szerint kérheti és tiltakozhat a személyes adatai rögzítése ellen.
  – Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére is. Az Egyesület a személyes adatokat harmadik személy számára, az érintettek előzetes hozzájárulása alapján továbbítja csak. Az Egyesület a személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat továbbíthat 3. személye számra (pl.: minisztériumok) az Alapszabályzatban megjelölt feladatai ellátásához szükséges mértékben átadhatja. Az adatok kezelésére minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig, illetve, ha a tag ezt kéri, akkor az adatai törlési kérelméig kerül sor.
  – Adatok törlése
  Az Egyesület biztosítja, hogy az érintettek negatív jogkövetkezmények nélkül kérhessék olyan személyes adataik törlését, amelyet az Egyesület az érintettek hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben az adatok törlése jogszabályi tilalom, vagy az érintettek jogos érdeke miatt nem lehetséges a személyes adatot az Egyesület zárolja, a zárolásról az érintettet tájékoztatja. Az adatkezelési műveleteket az Egyesület úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
  – Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Egyesület adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kövesse az Egyesület utasításait. Az érintettek a jelen tájékoztatóban szereplő jogait az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli kérelmében gyakorolhatja, akinek elérhetősége a II. pontban lett megadva

 

IV. A tagok és érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Egyesület az érintettek kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a tag személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül ???? e-mail címen adja meg a kért tájékoztatást. Az Egyesület az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintettek bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Egyesület munkatársaihoz fordulhat az II-es pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.
A tag és az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az II-es pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Az Egyesület a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Egyesület a szükséges időtartamig megőrzi.
Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását.
 Az Egyesület zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a tag jogos érdekét nem sérti. Ha az Egyesület az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
–  Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Egyesület a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogait az II-es pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.
– Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a meghatározott feltételek teljesülnek.
–  Az adathordozhatósághoz való jog
A meghatározott feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelően tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az az Egyesület akadályozná, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

V. Közösségi oldalak kezelése

Az adatkezelés célja: a FACEBOOK oldalon az Egyesület tevékenységének, rendezvényeinek, a tagok sikereinek bemutatása. Az adatkezelés jogalapja: a jelen Szabályzatban felsorolt, adatkezelést szabályozó törvények mellett az érintett magánszemély automatikusan hozzájárul a Facebook közösségi oldalon történő regisztrációval és az Egyesületi facebook oldal lájkolásával.
 – Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Facebook oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik. (http://www.facebook.com)

VI. Adatvédelmi incidensek kezelése
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személynek.
 Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy – bíróság előtt érvényesítheti jogait.

VIII. A szabályzat módosítása

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az alábbiak szerint módosítsa:
– Az adatkezelések lényeges tartalmi elemeit nem érintően az érintett előzetes értesítése mellett egyoldalú módosítással.
Az Egyesület ilyen esetben az érintetteket
– Amennyiben a szabályzat meglévő tartalmi elemeinek lényeges módosítása van szükség (így különösen az adatkezelés jogalapjának módosítása, a kezelt adatok körének bővítése) az Egyesület értesíti az érintetteket és a módosítást követően az adatok kezelését csak az érintett hozzájárulásával folytatja, vagy kezdi meg.
– Amennyiben a szabályzatot új adatkezelési esetkörrel szükséges kibővíteni, az Egyesület értesíti az érintetteket és a módosítást követően az adatok kezelését csak az érintett hozzájárulásával kezdi meg.